Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ... - ИНЕГ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ. 1.3.1. "гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчаас энэ журамд заасны дагуу байгууллагын болон нэгжийн төлөвлөгөөг өөрийн албан тушаалын тодорхойлолттой уялдуулан ...

Улирлын төлөвлөгөө

ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө Төлөвлөгөө биелэлт Нээлттэй төр . мэдээ тайлан эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа Тогтоол, шийдвэр Хяналт шалгалт Цөөн үгээр Ил тод . үйл ажиллагаа

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН …

Албан хаагчийн төлөвлөгөө нь албан хаагчийн гүйцэтгэлийнзорилт, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөдтэдгээр нь хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хэмжих шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин,гүйцэтгэж эхлэх, дуусах хугацаа гэсэн хэсэгтэй байна. 2.3.

ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ by amka amaraa

Газар хөдлөлт болохын өмнө: Хэрвээ газар хөдөлбөл танай гэр орон, сургууль, ажлын байранд юу юу гэмтэж магадгүй талаар ярилцах Өрх бүр гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөөтэй байх Өрөө, тасалгаандаа хамгийн аюулгүй хэсэг ...

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үйл ажиллагааны тайлан. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө. Тогтоол шийдвэрийн биелэлт. Хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө. Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа. Сул орон тоо, нээлттэй ажлын байр. Тусгай ...

Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах тухай

2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд элссэн магистрант, докторантуудын анхааралд Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах тухай МУИС-йн Сургалтын журмын 4.4.2 заасны дагуу магистрант, докторант нь ...

Гарын авлага

1.3. Энэ журамд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 1.3.1. "гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчаас энэ журамд заасны дагуу байгууллагын болон ...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг …

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ. 1.3.1. "гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчаас энэ журамд заасны дагуу байгууллагын болон нэгжийн төлөвлөгөөг өөрийн албан тушаалын тодорхойлолттой уялдуулан ...

Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Салбар, бүлгүүдийн хээрийн гаралт, дадлагыг сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу аврах багаж, техник хэрэгсэлтэйгээр Төв, орон нутгийн онцгой байдлын газар, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг …

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэ журмын зорилго нь төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө (цаашид "төлөвлөгөө" гэх) боловсруулах, баталгаажуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах, албан хаагчийн ...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө …

Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээг тодорхойлох Байгууллагын, зохион байгуулалтын нэгжийн болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлтийг стратеги төлөвлөгөө, стратеги ...