Тэнгэрлэг эх орон минь тандаа мøргøмv

2. Түүхийн шинжлэх ухаанаар ямар бүтээл гарсан. Ө.х Түүхийн ямар асуудлыг хэр зэрэг судалсан, судалгааны явц, үр дүн, ямар байгааг улируулан нягтaлж цаашид судлах шаардлагатай байгаа зүйлийг дэвшүүлэн судaлдаг.